Dedicated server (Máy chủ dùng riêng)

Máy chủ dùng riêng là một máy chủ web được sử dụng để chứa một trang web duy nhất. Tất cả các tài nguyên trên máy chủ có sẵn chỉ dành cho một [website]. Điều này trái ngược với việc share hosting - nơi các nguồn tài nguyên được chia sẻ bởi nhiều trang web được lưu trữ trên máy chủ.


By English

A dedicated server is a web server that is used to host one web site only. All the resources on the server is available exclusively to the web site. This is in contrast to shared hosting where the resources are shared by multiple web sites hosted on the server.

Like Doanh nhân số