Deep linking (Liên kết sâu)

Liên kết trực tiếp đến các trang trong một [website] ngoài trang chủ. Hầu hết các trường hợp liên kết sâu đến tên miền của website khác là được chấp nhận, nhưng có một số trang web không cho phép liên kết sâu, mà chỉ thích tất cả lưu lượng truy cập qua trang chủ. Nếu bạn không chắc chắn, hãy xin phép trước khi tạo liên kết sâu.


By English

Linking to directly to pages within a site, other than the homepage. In the majority of cases deep linking to someone else's domain is acceptable, but there are sites that do not allow deep linking, preferring that all traffic go via the homepage. If unsure, ask permission before deep linking.

Like Doanh nhân số