Developer (Người phát triển phần mềm/ web/ ứng dụng)

Nhà phát triển (phần mềm/web/ứng dụng) là một cá nhân hay một tổ chức có liên quan đến các vần đề trong quá trình phát triển phần mềm ở mức cao hơn việc chỉ thiết kế và viết mã, là khái niệm rộng hơn phạm vi lập trình máy tính hay quản lý dự án, bao gồm cả nhiều vấn đề quản lý sản phẩm phần mềm. Đối tượng này có thể tác động bao quát cả dự án ở mức ứng dụng thay vì mức thành phần hay những tác vụ lập trình riêng lẻ. Các nhà phát triển phần mềm thường được chỉ đạo bởi những lập trình viên lãnh đạo cũng như bao gồm cả những nhà phát triển phần mềm tự do. 

By English

Developer(software/web/application) is a person concerned with facets of the software development process. Their work includes researching, designing, implementing, and testing software.A software developer may take part in design, computer programming, or software project management. They may contribute to the overview of the project on the application level rather than component-level or individual programming tasks. Software developers are often still guided by lead programmers but the description also encompasses freelance software developers

Like Doanh nhân số