Dithering (Phối màu)

Được sử dụng trong đồ họa máy tính, nó là phương pháp tạo màu sắc mới từ những cái đã tồn tại trong hình ảnh bằng cách trộn lẫn các [pixel].


By English

Used in computer graphics, it is a method of creating new colors from ones that already exist in the image by interspersing pixels.

Like Doanh nhân số