Domain extension (Tên miền mở rộng)

Các bit cuối cùng của domain, ví dụ như "com.", "Net." Hoặc "org.". Hiện có rất nhiều phần mở rộng dành cho domain khác nhau, bao gồm cả phần mở rộng [domain] quốc gia cụ thể như ". Co.uk" cho Vương quốc Anh, ". Com.au" cho Úc vv


By English

The last bit of the domain name, for example ".com", ".net" or ".org". There are hundreds of different domain extensions, including country-specific domain extensions such as ".co.uk" for the UK, ".com.au" for Australia etc.

Like Doanh nhân số