Domain (Tên miền)

Tên miền là tên đặc thù duy nhất dùng để xác định một [website]. Mục đích chính của tên miền là để cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác, dùng những tên dễ nhận biết, thay cho những tài nguyên [Internet] mà đa số được đánh địa chỉ bằng số. Cách nhìn trừu tượng này cho phép bất kỳ tài nguyên nào (ở đây là website) đều có thể được di chuyển đến một địa chỉ vật lý khác trong cấu trúc liên kết địa chỉ mạng, có thể là toàn cầu hoặc chỉ cục bộ trong một mạng intranet, mà trên thực tế là đang làm thay đổi địa chỉ IP. Việc dịch từ tên miền sang địa chỉ IP (và ngược lại) do hệ thống [DNS] trên toàn cầu thực hiện.

Ví dụ: tên miền http://vivicorp.com/

By English

A domain name is a unique name that identifies a website.It is an identification string that defines a realm of administrative autonomy, authority or control on the Internet . A domain name is a unique name that identifies a website. It is an identification string that defines a realm of administrative autonomy, authority or control on the Internet. Domain names are formed by the rules Domain Name System (DNS). Any name registered in the DNS is a domain name. The functional description of domain names is presented in the Domain Name System article. Broader usage and industry aspects are captured here.

Like Doanh nhân số