Doubly Linked list (Danh sách nối kép)

Trong khoa học máy tính, danh sách nối kép là một cấu trúc dữ liệu được liên kết với nhau, bao gồm một tập hợp các bản ghi được liên kết liên tục gọi là [node]. Mỗi node chứa đựng hai field, được gọi là [link]. Sự bắt đầu và kết thúc của node trước và sau link tương ứng với việc chỉ định các loại terminator - tiêu biểu là sentinel node hoặc null để thuận tiện cho việc thông qua các danh sách. Nếu chỉ có một sentinel node, thì danh sách sau đó sẽ được liên kết vòng tròn thông qua các sentinel node. Nó có thể được định nghĩa là hai danh sách link đơn lẻ được hình thành từ các item dữ liệu tương tự nhau nhưng trái ngược với sequential orders.
 
By English

In computer science, a doubly-linked list is a linked data structure that consists of a set of sequentially linked records called nodes. Each node contains two fields, called links, that are references to the previous and to the next node in the sequence of nodes. The beginning and ending nodes' previous and next links, respectively, point to some kind of terminator, typically a sentinel node or null, to facilitate traversal of the list. If there is only one sentinel node, then the list is circularly linked via the sentinel node. It can be conceptualized as two singly linked lists formed from the same data items, but in opposite sequential orders.

Like Doanh nhân số