Download (Tải về)

Trái ngược với tải lên ([upload]): tải lên là hình thức tải nội dung lên [website] thông qua [FTP] hoặc thông qua giao diện trình duyệt web. Trong web, đây là thuật ngữ chỉ việc chuyển một tập tin từ một máy chủ web (web server) cho máy khách (web client) trong mô hình máy khách/máy chủ [Client/Server Model].

By English

The opposite of download: Loading content onto the web either through FTP or through a browser interface. In web terms: to transfer a file from a web server to a web client.

Like Doanh nhân số