Dynamic website (Website động)

Web động là web có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng để cung cấp thông tin cho [website], và được hỗ trợ bởi các phần mềm phát triển web.

Với web động, thông tin hiển thị được gọi ra từ một cơ sở dữ liệu khi người dùng truy vấn tới một trang web. Trang web được gửi tới trình duyệt gồm những câu chữ, hình ảnh, âm thanh hay những dữ liệu số hoặc ở dạng bảng hoặc ở nhiều hình thức khác nữa.

Ưu điểm của web động là có khả năng quản lý dữ liệu web tốt, khả năng tương tác trên hệ thống web, dễ dàng cập nhật nội dung và thêm các tính năng tiện ích quản lý cho doanh nghiệp và thân thiện với người dùng

By English

A server-side dynamic web page is a web page whose construction is controlled by an application server processing server-side scripts. In server-side scripting parameters determine how the assembly of every new web page proceeds, including the setting up of more client-side processing.

Like Doanh nhân số