Email link

Email [link] là một liên kết mà cho phép người dùng nhấp chuột vào liên kết đó trên [website] để gửi email mà không cần phải sao chép địa chỉ email và phải mở một ứng dụng gửi email bên ngoài. Thông thường các tiêu đề của email đã có sẵn, người dùng chỉ cần điền vào địa chỉ email phía sau từ "mailto"

By English

A link that opens the users default email client to send an email to the address in the link. The syntax is the same as for a regular link, with the addition of "mailto:" in front of the target, which in this case would be the email address.

Like Doanh nhân số