End user (Người dùng cuối cùng)

Trong thuật ngữ thiết kế web, người dùng cuối cùng là những người mà [website] được xây dựng cho họ. Trong trường hợp của WebDesignDictionary.com, bạn là người dùng cuối cùng.


By English

In web design terms, the end user is the person(s) whom the site is built for. In the case of WebDesignDictionary.com, you are the end user!

Like Doanh nhân số