Entry page (Trang đến)

Không nên nhầm lẫn với trang chủ, entry page là trang đầu tiên mà người dùng nhìn thấy khi theo một [link] đến [website]. Đây thường là trang chủ nhưng 1 link có thể đến bất kì trang nào trên website.


By English

Not to be confused with the homepage, the entry page is the first page the users sees when following a link to the site. This is often the homepage, but a link can point to any page on the site.

Like Doanh nhân số