Equal to (Toán tử so sánh bằng (a=b))

Dấu bằng là một biểu tượng toán học được sử dụng để cho ra một đẳng thức. Nó được phát minh năm 1557 bởi Robert Recorde. Dấu bằng được đặt giữa hai con số có giá trị như nhau trong một phương trình. Nó được gán cho các ký tự Unicode và [ASCII] 003D trong hệ thập lục phân và 0061 trong số thập phân.

By English

The equals sign or equality sign (=) is a mathematical symbol used to indicate equality. It was invented in 1557 by Robert Recorde. The equals sign is placed between two quantities that have the same value, as in an equation. It is assigned to the Unicode and ASCII character 003D in hexadecimal, 0061 in decimal.

Like Doanh nhân số