Web server error (Lỗi web server )

Lỗi web server là một thông điệp từ web server cho thấy có tồn tại mỗi lỗi. Lỗi web server thường thấy là lỗi "404 File [Not Found]"

By English

A message from a web server indicating an error. The most common web server error is "404 File Not Found"

Like Doanh nhân số