Expression (Biểu thức)

Trong toán học, biểu thức là sự kết hợp hữu hạn các biểu tượng được tạo ra từ những quy tắc phụ thuộc vào ngữ cảnh. Biểu tượng có thể là số, các biến, hoạt động, chức năng và ký hiệu toán học khác, cũng như dấu chấm câu, biểu tượng và các ký hiệu cú pháp khác.

By English

In mathematics, an expression is a finite combination of symbols that is well-formed according to rules that depend on the context. Symbols can designate numbers (constants), variables, operations, functions, and other mathematical symbols, as well as punctuation, symbols of grouping, and other syntactic symbols

Like Doanh nhân số