Extensible Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)

XML (Extensible Markup Language) định nghĩa là các quy tắc để viết các ngôn ngữ đánh dấu.

Like Doanh nhân số