External link (Liên kết ngoài)

[Link] sẽ đưa người dùng ra khỏi trang web hiện tại, đến một trang web trên tên miền khác.


By English

A link that takes the user off the current site, to a page on another domain.

Like Doanh nhân số