Eye candy

Từ để chỉ đồ họa đẹp. Gọi [website] là " eye candy" thường là một lời khen, nhưng nó cũng có nghĩa là những website với thiết kế nổi bật theo từng chức năng.


By English

Slang for pretty graphics. Calling a web site "eye candy" is usually a compliment, but it can also imply that the web site over-emphasizes design at the cost of functionality.

Like Doanh nhân số