Eye tracking (Theo dõi hành vi mắt của người dùng)

Phương pháp để thử nghiệm hiệu quả của một trang web. Thiết bị eye tracking theo dõi sự chuyển động của đồng tử, xác định vị trí chủ thể trên trang chủ được nhìn thấy đầu tiên. Nó theo dõi sự chuyển động của mắt như hành động quét trang. Thông tin này sau đó được sử dụng bởi các nhà thiết kế web để cải thiện bố cục trang.


By English

A method for testing the effectiveness of a web page. An eye tracking device monitors the movement of the pupil to determine where on the page the subject looks first. It tracks the movement of the eye as the subject scans the page. This information is then used by the web designer to improve the page layout.

Like Doanh nhân số