FAQ (Các câu hỏi thường gặp)

Sử dụng trong nhiều website, một FAQ (Frequently Asked Questions) là một danh sách các câu hỏi mà người dùng thường hỏi. Tiếp theo câu hỏi là có một câu trả lời hoặc một liên kết để trả lời.

Liên kết đến câu trả lời được cho là chiến lược tốt hơn vì thêm nguồn bổ sung hiệu quả, nội dung phong phú, tập trung vào các trang có thể được sử dụng trong SEM.


By English

Used in many web sites, a FAQ (Frequently Asked Questions) is a list of questions that users often asks. The question is followed by either the answer or a link to the answer.

Linking to the answer is considered a better strategy as that effectively generates additional, content-rich, focused pages that can be used in search engine marketing.

Like Doanh nhân số