Farm out (Thuê ngoài)

Khi bạn muốn thuê ngoài một thứ gì đó, bạn chỉ định nhiệm vụ cho bên thứ ba như một nhà thiết kế tự do.


By English

When you farm something out, you assign the task to a third party such as a freelance designer.

Like Doanh nhân số