Favicon

Favicon là một hình ảnh icon nhỏ được liên kết với một trang web cụ thể, thường chứa logo của [website] hoặc một biến thể của chúng. Các favicon được lưu dưới dạng "favicon.ico" và upload trên server cùng với phần còn lại của file tạo nên website. Favicon được hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt. Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt web theo tab, các favicon là hình ảnh nhỏ trên tab, bên cạnh các tiêu đề của trang.


By English

A favicon is a small icon image that is associated with a specific site, usually containing the site logo or a variation thereof, like the small "W" icon used by this web site. The favicon is saved as "favicon.ico" and uploaded to the server along with the rest of the files that make up the web site.

The favicon is displayed in the title bar of the browser. If you are using a tabbed browser, the favicon is the small picture on the tab, next to the title of the page.

Like Doanh nhân số