FBKS

FBKS là từ viết tắt của Failure Between Keyboard and Seat. Đây là một cách nói hài hước, viết tắt dành cho những người dùng ngu ngốc.


By English

FBKS (Failure Between Keyboard and Seat) is a funny, shorthand way of saying that the user is a dumb*ss. 

Like Doanh nhân số