File Transfer Protocol (Giao thức truyền tệp)

FTP (File Transfer Protocol) là một cách để chuyển các tập tin qua Net. FTP thường được sử dụng trong web development như là một cách nhanh chóng và dễ dàng để tải lên một số lượng lớn các tập tin vào một máy chủ web.


By English

FTP (File Transfer Protocol) is one way of transferring files across the Net. FTP is often used in web development as a fast and easy way to upload a large number of files to a web server.

Like Doanh nhân số