Firewall (Tường lửa)

Trong ngành mạng máy tính, tường lửa là một thiết bị phần cứng và/hoặc một phần mềm hoạt động trong một môi trường máy tính nối mạng, là rào chắn mà một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước lập ra nhằm ngăn chặn người dùng mạng [Internet] truy cập các thông tin không mong muốn hoặc/và ngăn chặn người dùng từ bên ngoài truy nhập các thông tin bảo mật nằm trong mạng nội bộ.

By English

In computing, a firewall is a software or hardware-based network security system that controls the incoming and outgoing network traffic based on applied rule set. A firewall establishes a barrier between a trusted, secure internal network and another network (e.g., the Internet) that is not assumed to be secure and trusted. 

Many personal computer operating systems include software-based firewalls to protect against threats from the public Internet.

Like Doanh nhân số