First to market (Lần đầu tiên tung ra thị trường)

Khi một công ty hoặc doanh nghiệp xác định một ý tưởng mới có khả năng sinh lợi, nó hoạt động ở tốc độ tối đa lần đầu tiên tung ra thị trường. Điều này không có nghĩa là khởi chạy nó đầu tiên mà hãy là người đầu tiên giành lấy người dùng/khách hàng và nắm giữ một thị phần lớn trong khi không có đối thủ cạnh tranh đáng kể nào.


By English

When a company or entrepreneur identifies a potentially lucrative new idea it works at maximum speed to be first to market. This does not necessarily mean launching it first, but rather being the first to gain users/customers and take a big market share in the absence of any significant competition.

Like Doanh nhân số