Fixed with (Chiều rộng cố định)

Trong thiết kế [website], việc bố trí chiều rộng cố định có nghĩa là chiều rộng của một website được cố định vào một giá trị pixel cụ thể, trái ngược với chiều rộng được bố trí thay đổi nơi mà chiều rộng của trang web được cụ thể là một tỷ lệ phần trăm. Lợi ích của việc bố trí chiều rộng cố định là nội dung của website luôn được hiển thị như nhau, không phân biệt theo độ phân giải của máy người dùng. Điều này cho phép các nhà thiết kế web kiểm soát nhiều hơn một chút cho kiểm duyệt cuối cùng của trang web.


By English

In the context of web site design, a fixed width layout means that the width of the site is fixed to a specific pixel value, as opposed to a fluid width layout where the site width is specified as a percentage. The benefit of a fixed width layout is that the site content is always displayed the same, regardless of the user's monitor resolution. This gives the web designer a bit more control over the final look of the site.

Like Doanh nhân số