Flash

Adobe Flash (trước đây là Macromedia Flash) là một chương trình đa phương tiện và được sử dụng rộng rãi trong thiết kế web. Nó thường được sử dụng cho các hình ảnh có động.


By English

Adobe Flash (formerly Macromedia Flash) is a multimedia program and plugin used extensively in web design. It is most often used for its animation capabilities.

Like Doanh nhân số