Form validation (Form xác nhận)

[Form] xác nhận ( form xác nhận field) buộc người dùng phải điền vào tất cả các field cần thiết trong một web form. Việc xác nhận thường được thực hiện trong [PHP], nơi các [developer] có thể thiết lập các quy tắc. Ví dụ : nếu tên field là trống, thì người dùng sẽ trở lại form và hiển thị một thông báo lỗi.


By English

Form validation (or more correctly, form field validation) forces a user to fill out all required fields in a web form. The validation is typically done in PHP where the developer can set up rules. For example: If the name field is blank, take the user back to the form and display an error message.

Like Doanh nhân số