Form

Một chức năng của [HTML] , nơi người dùng nhập dữ liệu vào các form field và thường gửi dưới hình thức sử dụng nút "submit" hoặc "send". Hộp tìm kiếm ở trên cùng của trang là một ví dụ của [form]. Nó chứa một text box nơi mà người dùng gõ từ tìm kiếm và nút tìm kiếm sẽ gửi các thông số tìm kiếm đến [PHP] script.


By English

A function of HTML where the user enters data into form fields and usually sends the form using a "Submit" or "Send" button. The search box at the top of this page is an example of a form. It contains one text box where the user types the search term(s) and a search button which sends the search parameters to a PHP script.

Like Doanh nhân số