Front end (Tiền sảnh)

Một phần của [website] mà người dùng cuối cùng nhìn thấy


By English

 The part of the web site that the end user sees.

Like Doanh nhân số