Function overloading (Nạp chồng hàm)

Chồng hàm (tiếng Anh: function overloading hay method overloading) là một tính năng được hỗ trở bởi rất nhiều ngôn ngữ lập trình như Ada, C#, VB.NET, C++, D và Java. Tính năng này cho phép chúng ta định nghĩa nhiều hàm hay thủ tục với cùng một tên nhưng có khác nhau về các tham số đầu vào hay đầu ra. Nó chỉ đơn giản được định nghĩa là khả năng của một chức năng để thực hiện nhiệm vụ khác nhau.

By English

Function overloading or method overloading is a feature found in various programming languages such as Ada, C++, C#, D, and Java, that allows creating several methods with the same name which differ from each other in the type of the input and the output of the function. It is simply defined as the ability of one function to perform different tasks.

Like Doanh nhân số