Function (Chức năng)

Trong lập trình, function là một phần của [code] có thể được gọi ra từ các phần khác của code hoặc từ các trang khác. Lợi ích chính là code có thể sẽ không lặp đi lặp lại thường xuyên trong một trang web, mà nó sẽ ở trong một function và gọi ra khi cần thiết. Điều này làm cho code gọn gàng và bảo trì dễ dàng hơn. Trong [PHP], nhiều chức năng được xác định là tồn tại. PHP.net sẽ cho ta một danh sách đầy đủ về điều này.


By English

In programming, a function is a section of code that can be invoked from other sections of the code or from other pages. The main benefit is that code that would otherwise be repeated often in a site can be placed in a function and invoked when needed. This makes for neater code and easier maintenance.

In PHP, many pre-defined functions exist. See PHP.net for a complete list.

Like Doanh nhân số