Gantt chart (Biểu đồ gantt)

Được sử dụng trong quản lý dự án web, một biểu đồ Gantt xác định mục tiêu, sự kiện quan trọng và chỉ định ngày mục tiêu cho những mục tiêu đó.


By English

Used in web project management, a gantt chart specifies objectives/milestones and assigns target dates to those objectives.

Like Doanh nhân số