Gateway

Gateway là một chương trình máy tính có chức năng chuyển đổi (và định dạng lại) dữ liệu giữa các ứng dụng hoặc các hệ thống mạng khác nhau.

By English

A computer program for transferring (and reformatting) data between incompatible applications or networks

Like Doanh nhân số