Ghost site (Trang web ma)

Một [website] vẫn còn tồn tại trên [Internet] nhưng nó không được duy trì hay update. Không giống một website bị bỏ hoang, ghost site thường có một thông báo rằng nó không còn được cập nhật nhưng nó vẫn sống vì những thông tin mà nó chứa đựng có thể vẫn có giá trị và hữu ích.


By English

A web site that remains available online, but that is no longer being maintained or updated. Unlike an abandoned site, a ghost site usually includes a paragraph stating that it is no longer being updated and it is kept alive because the information it contains may still be valid and useful.

Like Doanh nhân số