Guestbook (Lưu bút)

Một trang trên [website] nơi khách truy cập có thể nhập tên và để lại ý kiến ​​của họ về trang web. Guestbooks hoạt động rất tốt cho đến khi thư rác guestbook tự động làm cho nó trở thành một món nợ hơn một tài sản. Ngày nay vài trang web công ty vẫn cung cấp guestbook khi họ có các biện pháp chống thư rác hiệu quả.


By English

A page on a web site where visitors can enter their names and leave their comments about the site. Guestbooks worked great until automated guestbook spam made them more of a liability than an asset. Today few company web sites still offer a guestbook. The ones that do usually have effective anti-spam measures in place. 

Like Doanh nhân số