GUI (Giao diện người dùng đồ họa)

GUI là viết tắt của giao diện người dùng đồ họa. Nó là một phần của ứng dụng(hoặc [website]) mà dành cho người dùng. Hay cũng được gọi là "tiền sảnh".


By English

GUI is short for graphical user interface. It's that part of an application (or web site) that's intended for the user. Also called the "front end".

Like Doanh nhân số