Home/Homepage (Trang chủ)

Đề cập đến trang đầu tiên được tải trên [website] ngay khi [domain] được nhập. Ví dụ, trang chủ trên website này là http://vivicorp.com/.


By English

Referring to the very first page that loads on a web site when only the domain is entered. For example, the homepage on this web site is http://vivicorp.com/

Like Doanh nhân số