Host

Để [website] của bạn hiển thị trên toàn cầu, nó phải được"lưu trữ" trên một máy chủ web. Mỗi máy chủ lưu trữ là những công ty cung cấp máy chủ web. 

Bạn có thể thiết lập quyền sở hữu hosting cho máy chủ của mình, nhưng nó tốn nhiều chi phí và thời gian so với việc sử dụng host của bên thứ ba. 

Chi tiết xem tại http://www.w3schools.com/hosting/host_intro.asp 


By English

In order for your web site to be visible to the world, it must be "hosted" on a web server. The host is the company that provides the web server.

You could set up your own hosting server, but that is costly and time-consuming compared to hosting your web site with a third-party host.

See http://www.w3schools.com/hosting/host_intro.asp for a more detailed explanation.

Like Doanh nhân số