htaccess

File htaccess là một cấu hình file bảo mật các thư mục nơi nó được đặt. Nó được sử dụng rất nhiều và bao gồm các chức năng như chuyển hướng, viết lại [URL],vv


By English

An htaccess file is a configuration file that influences the directory where it is located. Its uses are numerous and includes functions like redirects, URL rewriting etc.

Like Doanh nhân số