HTML code

HTML code đề cập đến việc đánh dấu ngôn ngữ được sử dụng để xây dựng trên trang web. Thuật ngữ "[code]" có thể là một sai lầm khi dùng ở đây vì nó thường được sử dụng để đề cập đến ngôn ngữ lập trình. [HTML] không phải là một ngôn ngữ lập trình.


By English

HTML code refers to the markup language that is used to build web pages. The term "code" can a misleading here as it is normally used to refer to programming languages. HTML is not a programming language.

Like Doanh nhân số