HTML Document (Tài liệu HTML)

[HTML] Document là một tài liệu được viết trong HTML và được lưu với phần mở rộng .html hoặc .htm. Nó bao gồm các nội dung và các thẻ ở giữa dấu < > . Chúng đưa ra các chỉ dẫn cần thiết để định hình trang web. 

By English 

A document written in HTML. It's a text document saved with the extension .html or .htm that contains texts and some tags written between "< >" which give the instructions needed to configure the web page.

Like Doanh nhân số