HTML Editor (Trình biên tập HTML)

Trình biên tập [HTML] là một chương trình phần mềm dùng để soạn và chỉnh sửa các trang HTML. Với HTML editor, ta có thể dễ dàng thêm vào các yếu tố như danh sách, bảng biểu, [layout], cỡ chữ và màu sắc cho một tài liệu HTML như quy trình xử lý văn bản. Một HTML Editor hiển thị các trang được chỉnh sửa giống hệt cách trang web được hiển thị thực tế. Xem thêm [WYSIWYG].

By English

A software program for editing HTML pages. With an HTML editor you can add elements like lists, tables, layout, font size, and colors to a HTML document like using a word processor. An HTML editor will display the page being edited exactly the same way it will be displayed on the web. See more WYSIWYG

Like Doanh nhân số