HTML

Ngôn ngữ được sử dụng để xây dựng các trang web. HTML thường được sử dụng kết hợp với ngôn ngữ cho phép các nhà phát triển web thêm chức năng, chẳng hạn như [PHP], [CSS] và [JavaScript].


By English

The language used to construct web pages. HTML is often used in conjunction with languages that allow the web developer to add functionality, such as PHP, CSS and JavaScript.Like Doanh nhân số