IDE (Integrated Development Environment))

Môi trường tích hợp phát triển  còn được gọi là "Môi trường thiết kế hợp nhất" (tiếng Anh: Integrated Design Environment) hay "Môi trường gỡ lỗi hợp nhất" (tiếng Anh: Integrated Debugging Environment) là một loại phần mềm máy tính có công dụng giúp đỡ các lập trình viên trong việc phát triển phần mềm.

Các môi trường phát triển hợp nhất thường bao gồm: một trình soạn thảo mã (source code editor): dùng để viết mã.Trình biên dịch (compiler) và/hoặc trình thông dịch (interpreter). Công cụ xây dựng tự động: khi sử dụng sẽ biên dịch (hoặc thông dịch) mã nguồn, thực hiện liên kết (linking), và có thể chạy chương trình một cách tự động.Trình gỡ lỗi (debugger): hỗ trợ dò tìm lỗi.

Ngoài ra, còn có thể bao gồm hệ thống quản lí phiên bản và các công cụ nhằm đơn giản hóa công việc xây dựng giao diện người dùng đồ họa (GUI). Nhiều môi trường phát triển hợp nhất hiện đại còn tích hợp trình duyệt lớp (class browser), trình quản lí đối tượng (object inspector), lược đồ phân cấp lớp (class hierarchy diagram),... để sử dụng trong việc phát triển phần mềm theo hướng đối tượng.

Phân theo số lượng các ngôn ngữ được hỗ trợ, ta có thể chia các môi trường phát triển hợp nhất được sử dụng rộng rãi ngày nay thành hai loại: Môi trường phát triển hợp nhất một ngôn ngữ: làm việc với một ngôn ngữ cụ thể, ví dụ: Microsoft Visual Basic 6.0 IDE. Môi trường phát triển hợp nhất nhiều ngôn ngữ: có thể làm việc với nhiều ngôn ngữ lập trình, ví dụ: Eclipse IDE, NetBeans, Microsoft Visual Studio.

By English

An integrated development environment (IDE) or interactive development environment is a software application that provides comprehensive facilities to computer programmers for software development. An IDE normally consists of a source code editor, build automation tools and a debugger. Several modern IDEs integrate with Intelli-sense coding features.

Some IDEs contain a compiler, interpreter, or both, such as Net Beans and Eclipse; others do not, such as SharpDevelop and Lazarus. The boundary between an integrated development environment and other parts of the broader software development environment is not well-defined. Sometimes a version control system and various tools are integrated to simplify the construction of a GUI. Many modern IDEs also have a class browser, an object browser, and a class hierarchy diagram, for use with object-oriented software development.

Like Doanh nhân số