Image map (Bản đồ hình ảnh)

Image map là hình ảnh duy nhất trên một [website] nơi mà có một hay nhiều khu vực trên ảnh đó đã biến thành một [link], trái ngược với image link - toàn bộ hình ảnh được liên kết.


By English

An image map is a single image on a web site where one or more area of the image has been turned into a link, as opposed to an image link where the entire image is linked.

Like Doanh nhân số