Implicit (Ngầm định)

Một chức năng được xác định bởi một phương trình trong một vài biến hoặc các phương trình để xác định chức năng này.

By English

In mathematics, A function defined by an equation in several variables or the equation defining this function.

Like Doanh nhân số