Impression (Số lần hiển thị quảng cáo)

Trong thuật ngữ Web, một impression là một yêu cầu đối với một tập tin cụ thể. Nó vừa được sử dụng là thước đo trong quảng cáo web vừa là dấu hiệu cho thấy số lần một quảng cáo cụ thể được xem.


By English

In Web terms an impression is one request for a specific file. This is used as a metric in web advertising as an indication of the number of times a specific advertisement was viewed. 

Like Doanh nhân số