Inequality (Bất đẳng thức)

Trong toán học, một bất đẳng thức (tiếng Anh: Inequality) là một phát biểu về quan hệ thứ tự giữa hai đối tượng.  
- Ký hiệu a ≠ b có nghĩa là a khác b
- Ký hiệu a < b có nghĩa là a nhỏ hơn b và
- Ký hiệu a > b có nghĩa là a lớn hơn b

By English

In mathematics, an inequality is a relation that holds between two values when they are different.
- The notation a ≠ b means that a is not equal to b.
- The notation a < b means that a is less than b
- The notation a > b means that a is greater than b

Like Doanh nhân số